Project Engineer - Luxe Jachtbouw


Plaats in de organisatie:

Rapporteert aan:

 • Teamleider CNS (hiërarchisch)
 • Projectleider (projectmatig)

Geeft projectmatige leiding aan:

 • 1ste C/T, C/T (intern en extern)

 Contacten:

 Er zijn interne contacten met:

 • Teamleider CNS (TL) voor rapportage en overleg over de procesmatige voortgang binnen de discipline.
 • De Projectleider (PL) voor de inhoudelijke beoordeling, overleg en rapportage omtrent zijn werkzaamheden.
 • De Technisch Adviseur voor vaktechnische kennis en ontwikkeling
 • 1ste Constructeur/Tekenaar (1steC/T) en Constructeur/Tekenaars (C/T) binnen de eigen discipline, voor overdracht, begeleiding en controle.
 • Collega PE en NA, binnen en buiten de eigen discipline, voor het verkrijgen en geven van informatie, afstemming en overleg omtrent het interdisciplinaire ontwerp.

Er zijn externe contacten met:

 • De Werven voor projectmatig overleg, afstemming en overeenstemming omtrent het ontwerp.
 • Onderaannemers bij uitbesteding voor overdracht, begeleiding en kwaliteitscontrole omtrent het ontwerp.
 • Externe contacten of relaties van de Werven voor formele afstemming en informatie-uitwisseling omtrent het ontwerp.
Verantwoordelijkheidsgebieden en de daaruit voortvloeiende kerntaken:
 • Technisch advies:
 • Draagt  in opdracht van de PL, de gedelegeerde ontwerpverantwoordelijkheid van de discipline voor het project. Ziet hierbij toe op het voldoen aan de interne en externe eisen en regelgeving (Fit for purpose)
 • Maakt een technische beoordeling inzake de maakbaarheid en haalbaarheid van het te bouwen jacht in samenspraak met andere verantwoordelijken. (PL, TL, NA, TA en PE, alsmede werf en cascobouwers).
 • Voert in opdracht van het Afdelingshoofd (AH) de technische beoordeling en toetsing uit inzake de technische maakbaarheid en haalbaarheid van een ontwerp in de DD-fase.
 • Ondersteunt de TL en PL bij de totstandkoming van de scope en planning.
 • Identificeert de technische knelpunten en draagt mogelijke (interdisciplinaire) oplossingen en argumenten aan ter onderbouwing van keuzes.
 • Is in staat FEM berekeningen te beoordelen en door anderen op te laten zetten.
 • Is in staat Sterkteberekeningen uit te voeren, benodigd voor het tot stand komen van een degelijk constructief ontwerp van het jacht.
 • Attendeert de TL (en/of AH), de PL, PE en NA gevraagd en ongevraagd over de voortgang, ontbrekende of onjuiste informatie, vertragingen, knelpunten en andere belangrijke issues.
 • Draagt in samenwerking met de andere PE-ers en NA zorg voor de multidisciplinaire afweging binnen een project (theoretische scheepsbouw, constructie, werktuigbouw, interieur).
 • Participeert in voorkomende gevallen in werf-, klant- en klantteammeetings.
 • Zet als de werkzaamheden dat toelaten, (complexe) tekeningen op.
 • Voortgang, planning en capaciteit:
 • Is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de administratieve en organisatorische werkzaamheden voor zijn discipline binnen het project aan de hand van de scopelijst.
 • Stelt in overleg met de Projectleider en betrokkenen een deelplanning op voor te maken tekeningen.
 • Informeert de PL en betrokkenen van de eigen discipline over de planning en de voortgang
 • Is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de risicolijst, voorgekomen uit de DD, geldend voor de eigen discipline voor het gehele ontwerp.
 • Informeert de PL proactief over de planning in relatie tot de capaciteitsbehoefte.

 

 Controleren en Leidinggeven;

 • Verdeelt de projectwerkzaamheden inzake CNS in het eigen team.
 • Verantwoordelijk voor het geven van duidelijke en uitvoerbare instructies aan 1ste C/T en C/T (intern en eventueel extern) inzake de vaktechnische en kwalitatieve eisen aan tekeningen en andere informatiedragers van CNS.
 • Geeft coaching en begeleiding in de vakinhoudelijke ontwikkeling van de 1ste C/T en C/T en ziet toe op de correcte en tijdige verwerking van alle informatie, specificaties en mogelijke wijzigingen in de tekening.
 • Adviseert PL en de Werven en in voorkomende gevallen, op verzoek van de werf het klantteam, over voorgestelde wijzigingen
 • Ziet structureel toe op de controle van tekeningen en andere informatiedragers voordat deze naar de werf en/of keuringsinstanties gaan.
 • Controleert de voortgang en kwaliteit van de projectwerkzaamheden inzake CNS.
 • Treedt op als informatie-en documentatiebeheerder voor de projecten en levert zaken aan bij TA en/of TL.

Normen en standaarden;

 • Beheert op aangeven van de TL projectmatige informatie en documentatie inzake het eigen vakgebied aan de hand van het Technisch Kader
 • Ondersteunt op verzoek van de TA  bij de totstandkoming van standaarden en normen. 

Solliciteer   Apply